Kdo jsou radiologičtí asistenti?

Radiologický asistent, laborant, technik. Pojmy, které slyšel v životě možná každý, nicméně, kdo ten tajemný člověk vlastně je?

Podle Zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
, konkrétně Předpisu 96/2004 Sb., § 8, se za výkon povolání radiologického asistenta považuje zejména provádění radiologických zobrazovacích
i kvantitativních postupů
, léčebné aplikace ionizujícího záření a specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony. Radiologický asistent provádí činnosti související s radiační ochranou podle zvláštního právního předpisu (Atomový zákon) a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči. Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany může radiologický asistent vykonávat, pokud splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (Atomový zákon).

A co to znamená v praxi? Radiologické asistenty můžete potkat i na místech, kde byste to možná nečekali. Vezmeme to teď po pořadě:

 • Radiodiagnostika

  • Rentgen
  • Zubní rentgen
  • Kostní denzitometrie
  • Mamograf
  • Angiografie
  • CT
  • Magnetická rezonance
  • Operační sály (Ortopedie, Chirurgie, Kardiologie, …)
  • Haly akutního příjmu (Emeregency; Traumatologie)
 • Nukleární medicína

  • Gama kamery
  • SPECT a SPECT/CT
  • PET a PET/CT
  • Terapie otevřenými zářiči
  • Přípravna radiofarmak
  • Aplikace radiofarmak
 • Radioterapie

  • Nenádorová RTG terapie
  • Fotonová terapie (ozařování)
  • Protonová terapie
  • Brachyterapie
  • Radioterapeutický simulátor
  • Plánování radioterapie

Zde všude nalezne radiologický asistent uplatnění. Vždy samozřejmě záleží na zvyklostech daného pracoviště a taky na provozu. Z toho vyplývá, že
s radiologickým asistentem se můžete setkat jak na spádové poliklinice, tak na vysoce specializovaném pracovišti. A jaké mají radiologičtí asistenti vzdělání?

Podle současně platné legislativy je to 3 leté vysokoškolské vzdělání
v akreditovaném zdravotnickém oboru Radiologický asistent, které je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce; absolvent má titul Bc. Přehled vysokých škol naleznete zde.

Pokud asistent začal studovat nejpozději v roce 2004/2005, může mít titul Dis., Diplomovaný specialista, který zíkal na vyšší odborné škole ve tří letém studiu oboru Diplomovaný radiologický asistent.

Radiologické asistentky a asistenti, kteří nastoupili do školy nejpozději v roce 1996/1997, absolvovali střední zdravotnickou školu v oboru radiologický laborant.

Každá radiologická profese má svá specifika. Radiologický asistent z rentgenu ovládá speciální projekce, na CT mimo jiné podává kontrastní látky a obsluhuje přístroj, na mamografu provádí specializovaný screening prsu. Asistenti
z radioterapie provází pacienta několikatýdenní léčbou ozařováním, každý den jej ukládají do speciální ozařovací polohy a připravují individuální pomůcky pro nastavení. Spoleně s lékaři provádí základní edukaci pacienta a samozřejmě ovládají ozařovače. Velmi specifická je pak práce asistentů na Nukleární medicíně, kde pacientům aplikují radiofarmaka, snímají je pomocí speciálních přístrojů eventuálně se podílí na aplikaci terapeutických radiofarmak.

Radiologický asistent rovněž dbá na principy radiační ochrany a v mnoha případech také o potřeby pacientů. Zejména v prostředí radiační onkologie, kde se s pacienty vidí denně i několik týdnů, může být psychická podpora od radiologického asistenta velmi důležitým a podpůrným prvkem v léčbě.